Valiot

Agility/hyppyvaliot

FI AVA Something Like Army Brat
FI AVA-H Something Like Army Brat
FI AVA Something Like Extra Power
FI AVA-H Something Like Extra Power

Tottelevaisuusvaliot


FI TVA Something Like Army Brat
FI TVA Something Like Big Love
FI TVA Something Like Black Jack
SE TVA Something Like Black Jack
FI TVA Starsky Makes The List

Käyttövaliot

FI KVA Something Like Army Brat

Muotovaliot


FI MVA Starsky Makes The List
EE MVA Starsky Makes The List
FI MVA Something Like Army Brat
EE MVA Something Like Army Brat
FI MVA Something Like Against All Odds
EE MVA Something Like Against All Odds
FI MVA Something Like Campi Dell'Orrore
FI MVA Something Like Black Jack
EE MVA Something Like Black Jack
DE MVA Something Like Black Jack
DK MVA Something Like Black Jack
LV MVA Something Like Black Jack
LT MVA Something Like Black Jack
LT JMVA Something Like Extavagant


Kansainvälisetvaliot

C.I.B. Something Like Army Brat
C.I.B. Starsky Makes The List
C.I.B. Something Like Against All Odds
C.I.B. Something Like Black Jack
C.I.E.
Something Like Black Jack
BALT MVA
Something Like Black Jack